(Monday, February 18, 2019)

  •  Hitansh Nishit Sanghavi
  •  Vatsal Hitesh Shah
  •  Dhairyasheel Dhananjay Mane
  •  Devansh Soni
  •  Vanshika Chetan Bhadra